Pohjois-Savon hyvinvointialue - Tietosuojaseloste

1) Rekisterin pitäjä

Pohjois-Savon hyvinvointialue
Y-tunnus: 3221316-6
PL 1711
70211 KUOPIO
Puhelinnumero: -
Sähköpostiosoite: kirjaamo@pshva.fi

2) Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

VASTUUHENKILÖ
Katja Yli-Monni, katja.yli-monni@kuh.fi, p. 044-711 3202

3) Rekisterin nimi

Pohjois-Savon hyvinvointialueen sidonnaisuusrekisteri

4) Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään hyvinvointialueesta annetun lain (611/2021), hyvinvointialuelaki) 89 §:n perusteella. Pykälän 2 momentissa hyvinvointialueen luottamushenkilön tai viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset aluevaltuuston tiedoksi. Hyvinvointialueen on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

5) Rekisterin tietosisältö

Henkilöpiiri: Aluehallituksen jäsenet ja varajäsenet, aluevaltuuston ja lautakuntien puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat, hyvinvointialuejohtaja sekä aluehallituksen ja lautakuntien sekä jaostojen esittelijät.

Tietosisältö: Yllä mainittujen henkilöiden hyvinvointialuelain 89 §:ssa tarkoitetut luottamus- ja virkatehtävän hoitamisen kannalta merkitykselliset sidonnaisuudet: johtotehtävät ja luottamustoimet elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävä varallisuus ja muut sidonnaisuudet, joilla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävien hoitamisessa.

6) Säännönmukaiset tietolähteet

Ilmoitusvelvollisten tekemät sidonnaisuusilmoitukset.

7) Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Sidonnaisuusilmoitus tehdään hyvinvointialuelain 89 §:n 3 momentin mukaan tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset aluevaltuuston tiedoksi. Hyvinvointialuelain 89 §:n 4 momentin mukaan hyvinvointialueen on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Rekisteritietoja ei luovuteta suoramarkkinointiin, markkina- ja mielipidetutkimukseen, henkilömatrikkeliin tai sukututkimukseen.

8) Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Ei muita siirtoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9) Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tietojen muokkaus on mahdollista vain tunnistautuneille käyttäjille käyttäen TUPAS-tunnistautumista. Rekisterin käyttäminen on mahdollista vain salatun HTTPS-yhteyden avulla.

Rekisteriä ylläpidetään turvallisissa konesaleissa, jossa on erillinen pääsynvalvonta.